کنکور

کنکور
کنکور
کنکور بزرگترین آزمون رسمی ایران است.
برای ورود به دانشگاه دانش آموزان کنکور می دهند.
آزمون کنکور بعد از دبیرستان است.
سوالات آزمون کنکور از کتاب ها و درس های دبیرستان است.
حدود یک میلیون نفر در کنکور شرکت می کنند.
حدود 50 هزار نفر در کنکور پذیرفته می شوند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید