کلیسای ننه مریم

کلیسای ننه مریم

کلیسای ننه مریم
در دنیا ادیان متعددی وجود دارد.
این ادیان آسمانی و یا غیر آسمانی هستند.
یهودیت، مسیحیت و اسلام ادیان آسمانی هستند.
در ایران یهودی ها و مسیحی ها و مسلمانان با هم زندگی می کنند.
کنیسه عبادتگاه یهودی ها است.
کلیسا عبادتگاه مسیحیان است.
مسجد عبادتگاه مسلمانان است.
کلیسای ننه مریم دومین کلیسای بزرگ جهان است.
کلیسای ننه مریم 32 سال بعد از میلاد مسیح ساخته شده است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید