کلمات

کلمات

کلمات
بعضی کلمات فارسی را اگر برعکس کنیم باز همان کلمه می شود:
نان برعکسش می شود نان
توت برعکسش می شود توت
داماد برعکسش می شود داماد
کبک برعکسش می شود کبک
درد برعکسش می شود درد
کاک برعکسش می شود کاک

بعضی کلمات شبیه هم نوشته می شوند اما معنی متفاوت دارند.
شیر، شیر و شیر

بعضی کلمات را اگر برعکس بخوانیم یک معنی جدید می دهند:
کباب برعکسش می شود بابک
امین برعکسش می شود نیما
شیر برعکسش می شود ریش
فیل برعکسش می شود لیف
غاز برعکسش می شود زاغ

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید