کتاب

کتاب
کتاب
کتاب بهترین دوست انسان است.
کتاب ها چیزهای زیادی به بشر یاد می دهند.
بیشتر کتاب ها از کاغذ ساخته می شون.
در قدیم متن کتاب ها بر روی گِل، پوستِ حیوانات، پاپیروس، پارچه یا چوب نوشته می شدند.
در عصر حاضر کتاب های دیجیتال (e-Book) رونق گرفته اند.
کتاب قدیمی ترین رسانه است.
کتاب، قدمتی پنج‌هزار ساله دارد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید