کاش

کاش

کاش در دنیا جنگ وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا فقر وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا ظلم وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا گرسنگی وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا اختلاف طبقاتی وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا فساد وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا بی عدالتی وجود نداشته باشد.
کاش در دنیا بی سوادی وجود نداشته باشد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید