کارگر

کارگر
کارگر

ماشین
کار
کارخانه
بیمه
صنعت
کشاورزی
ساختمان
ساخت و ساز
کارگرها زحمت می کشند.
کاگرها در کارخانه ها کار می کنند.
پدر دوست من کارگر استو
او در کارخانه کار می کند.
او بیمه است.
او زحمتکش است.
کارگر لِباس کار می پوشد.
کارگرها ماشین و ساختمان می سازند.
کارگرها کشور را می سازند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید