کارمند

کارمند
کارمند
کارمند در اداره کار می کند.
کارمند پشت میز می نشیند.
عموی من کارمند است.
او کارمند بانک است.
دوست من کارمند اداره گاز است.
همسایه ما کارمند مخابرات است.
همسایه ما کارمند وزارت کشور است.
همسایه ما کارمند صدا و سیما است.
همسایه ما کارمند شهرداری است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید