چمدان

چمدان

چمدان
من یک چمدان دارم.
این چمدان من است.
رنگ چمدان من صورتی است.
من با چمدانم به مسافرت می روم.
من با این چمدان به شهرهای زیادی سفر کرده ام.
من این چمدان را در یکی از سفرهایم خریدم.
من سفر را خیلی دوست دارم.
من چمدانم را خیلی دوست دارم.
چمدان من جادار و بزرگ است.
چمدان من در صندوق عقب ماشینم جا می شود.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید