پول

پول

پول
بَعضی پول‌ها اِسکناس هَستند.
بَعضی پول‌ها سِکه هَستند.
واحد پول کشور من ریال است.
هر ده ریال یک تومان است.

این پول 25 تومان است. این پول 250 ریال است.
این پول صد تومان است. این پول هزار ریال است.
این پول دویست تومان است. این پول دو‌هزار ریال است.
این پول پانصد تومان است. این پول پنج‌هزار ریال است.
این پول هزار تومان است. این پول ده‌هزار ریال است.
این پول دوهزار تومان است. این پول بیست‌هزار ریال است.
این پول پنج‌هزار تومان است. این پول پنجاه‌هزار ریال است.
این پول ده‌هزار تومان است. این پول صد‌هزار ریال است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید