پلیس

پلیس
پلیس
پلیس امنیت شهرها را تامین می کند.
پلیس دزدها را دستگیر می کند.
پلیس با جرم مبارزه می کند.
پلیس با قاچاق مبارزه می کند.
به پلیس می شود اعتماد کرد.
پلیس زبده است.
پلیس ها امکانات زیادی دارند.
پلیس ها ماشین، موتور، بی سیم، سلاح و دست بند دارند.
دزدها از پلیس ها می ترسند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید