وقت

 

وقت

روز
شب
صبح
ظهر
عصر
ثانیه
دقیقه
ساعت

یک ثانیه
شصد ثانیه
شصد دقیقه
یک ساعت
بیست و چهار ساعت
یک روز
یک روز بیست و چهار ساعت است.
یک ساعت شصد دقیقه است.
یک دقیقه شصد ثانیه است.

شب

شب

صبح

صبح

ظهر

ظهر

 

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید