ورزش 5

ورزش 5

ورزش 5
من بازیکن تیم فوتبال هستم
من بازیکن تیم والیبال هستم
من بازیکن تیم شنا هستم
من بازیکن تیم دو هستم
من بازیکن تیم باستانی هستم
من بازیکن تیم پینگ پنگ هستم
من بازیکن تیم تکواندو هستم
من بازیکن تیم جودو هستم
من بازیکن تیم کشتی هستم
من بازیکن تیم ملی هستم

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید