ورزش 4

ورزش 5

ورزش 4
من مربی تیم فوتبال هستم.
من مربی تیم والیبال هستم.
من مربی تیم شنا هستم.
من مربی تیم دو هستم.
من مربی تیم باستانی هستم.
مربی تیم پینگ پنگ هستم.
من مربی تیم تکواندو هستم.
من مربی تیم جودو هستم.
من مربی تیم کشتی هستم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید