ورزش 2

ورزش 5

ورزش 2
دوست داشتن
من ورزش فوتبال را دوست دارم.
من ورزش والیبال را دوست دارم.
من ورزش شنا را دوست دارم.
من ورزش دو را دوست دارم.
من ورزش باستانی را دوست دارم.
من ورزش پینگ پنگ را دوست دارم.
من ورزش تکواندو را دوست دارم.
من ورزش جودو را دوست دارم.
من ورزش کشتی را دوست دارم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید