همسایه

همسایه
همسایه
خانه ما در محله نیاوران است.
ما در آپارتمان زندگی می کنیم.
همسایه های ما خیلی مهربان هَستند.
خانواده آقای اقبال همسایه بالایی ما هَستند.
خانواده آقای متین همسایه کناری ما هَستند.
ساختمان ما 4 واحدی است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید