هفت سین

هفت سین

هفت سین
هفت سین شامل هفت چیزی است که با حرف “س” شروع می شوند و در عید نوروز کنار هم چیده می شوند.
هفت سین شامل سماق، سنجد، سمنو، سکه، سیر، سبزه و سرکه می شود.
سین های دیگری نیز ممکن است در هفت سین چیده شود.
سیب، سنبل، سپند، سوهان، سوسن، سرمه، سنگک، سبزی، سیاهدانه.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید