موزه

موزه
موزه
موزه ها جاهای جذاب و دیدنی هستند.
موزه ها انواع متفاوتی دارند.
موزه آب
موزه سلاح
موزه برق
موزه پست
موزه آبگینه
موزه فرش
موزه سکه
موزه هنرهای معاصر
موزه جنگ
و موزه مردم شناسی
تعدادی از موزه های تهران هستند.
موزه ها خصوصی یا دولتی هستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید