من بهاره هستم.

من بهاره هستم.

من بهاره هستم.
سن من سی سال است.
من سی ساله هستم.
قد من صد و شصت و شش است.
من آبگوشت و کوفته را دوست دارم.
غذای امروز من آبگوشت است.
غذای دیروز من کوفته بود.
من با غذا دوغ می خورم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید