معلم

معلم

معلم
ما در مدرسه معلم های زیادی داریم.
معلم ورزش ما آقای دهقان است.
معلم دینی ما آقای متقیان است.
معلم اجتماعی ما آقای یوسفی است.
معلم ریاضی ما آقای موسوی است.
معلم هنر ما آقای  حسینی است.
معلم پرورشی ما آقای صفایی است.
ناظم ما آقای زنگنه است.
مدیر ما آقای غیاثوند است.
معلم ها مهربان و صبور هستند.
معلم ها به ما آموزش می دهند.
ما دانش آموزان مدیون معلم ها خوب خود هستیم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید