مسافرت

مسافرت

مسافرت
هواپیما
قطار
ماشین
اتوبوس
سفر داخلی
سفر خارجی
دور
نزدیک
سفر ارزان
سفر گران
هتل
بنزین
کِشتی
بلیط
هواپیما جا ندارد.
کشتی جا ندارد.
قطار جا ندارد.
تاکسی جا ندارد.
اتوبوس جا ندارد.
هتل جا ندارد.

هواپیما بنزین ندارد.
کشتی بنزین ندارد.
قطار بنزین ندارد.
تاکسی بنزین ندارد.
اتوبوس بنزین ندارد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید