مزرعه

مزرعه
مزرعه
پدربزرگ من یک مزرعه دارد.
پدربزرگ من در روستا زندگی می کند.
ما در شهر زندگی می کنیم.
پدربزرگ من در روستا مزرعه دارد.
او در مزرعه ای که دارد سبزی و صیفی می کارد.
پدربزرگ در مزرعه هندوانه، کدو، خربزه، هویج، بادمجان، فلفل، خیار و گوجه فرنگی می کارد.
پدربزرگ من کشاورز است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید