مدرسه

مدرسه
مدرسه
مدارس انواع مختلفی دارند.
مدرسه دولتی، غیر دولتی، نمونه مردمی
مدارس سطوح تحصیلی متفاوتی دارند.
ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان.
بیشتر دانش آموزان صبح ها به مدرسه می روند.
آنها نوبت صبح به مدرسه می روند.
بعضی مدارس دو نوبته هستند.
نوبت صبح و نوبت عصر.
در هر کلاس یک تخته، گچ، ساعت، میز معلم، و چند نیمکت وجود دارد.
در هر نیمکت دو دانش آموز می نشیند.
در هر کلاس بین هشت تا چهل دانش آموز درس می خوانند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید