محل کار 1

محل کار 2

محل کار 1

کارگر در کارگاه کار می کند.
مهندس در کارخانه کار می کند.
خلبان در فرودگاه کار می کند.
پزشک در بیمارستان کار می کند.
خیاط در خیاطی کار می کند.

ماهیگیر در دریا کار می کند.
خانه دار در خانه کار می کند.
پرستار در بیمارستان کار می کند.
قصاب در قصابی کار می کند.
نجار در نجاری کار می کند.
آشپز در آشپزخانه کار می کند.
منشی در شرکت کار می کند.
گلفروش در گلفروشی کار می کند.
تعمیرکار در تعمیرگاه کار می کند.
پستچی در پستخانه کار می کند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید