ماه ها

ماه ها

فصل‌ها
هر سال دوازده ماه دارد.
فروردین،‌ اردیبهشت،‌ خرداد،‌ تیر،‌ مرداد،‌ شهریور،‌ مهر،‌ آبان،‌ آذر،‌ دی،‌ بهمن،‌ اسفند اسامی ماه‌های سال هستند.
فروردین اولین ماه سال است.
اردیبهشت دومین ماه سال است.
خرداد سومین ماه سال است.
تیر چهارمین ماه سال است.
مرداد پنجمین ماه سال است.
شهریور ششمین ماه سال است.
مهر هفتمین ماه سال است.
آبان هشتمین ماه سال است.
آذر نهمین ماه سال است.
دی دهمین ماه سال است.
بهمن یازدهمین ماه سال است.
اسفند دوازدهمین ماه سال است.
هر سال دوازده ماه است.
اسفند آخرین ماه سال است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید