ماهواره

 

ماهواره
ماهواره
ماهواره ها دور زمین می چرخند.
ماهواره ها اطلاعات را از زمین دریافت یا به زمین ارسال می کنند.
ماهواره ها کاربرد های متفاوتی دارند.
ماهواره های هواشناسی، ماهواره های تحقیقاتی، ماهواره های اکتشافی، ماهواره های نظامی و جاسوسی چند نوع از انواع مختلف ماهواره ها هستند.
ایران در سال 1387 اولین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد.
نام اولین ماهواره ایران امید است.
ماهواره امید یک ماهواره مخابراتی است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید