مادر

مادر
مادر

اسم مادر من سارا است.
مادر من جوان است.
مادر من معلم است.
مادر من آرایشگر ماهری است.
مادر من خیاطی را خوب بلد است.
دستپخت مادر من خیلی خوب است.
مادر من آشپز خیلی خوبی است.
مادر من متاهل است.
مادر من دو فرزند دارد.
من فرزند مادرم هستم.
مادر من زیبا و مهربان است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید