قبل از خواب

قبل از خواب

قبل از خواب
من قبل از خواب شام میخورم.
من قبل از خواب کتاب میخوانم.
من قبل از خواب مسواک میزنم.
من قبل از خواب نخ دندان میکشم.
من قبل از خواب دوش می گیرم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید