قایق

قایق
قایق
قایق در آب است.
قایق ها موتور و بادبان دارند.
قایق ها در آب حرکت می کنند.
قایق ها کوچک یا بزرگ هَستند.
بَعضی قایق ها پارویی هَستند.
دوست من در بندرلنگه یک قایق دارد.
او با قایق ماهگیری می کند.
قایق او کوچک است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید