فیلم

فیلم

بعضی فیلم‌ها کوتاه هستند.
بعضی فیلم‌ها بلند هستند.
بعضی فیلم‌ها سینمایی هستند.
بعضی فیلم‌ها مستند هستند.
بعضی فیلم‌ها داستانی هستند.
بعضی فیلم‌ها ترسناک هستند.
بعضی فیلم‌ها خنده‌دار هستند.
بعضی فیلم‌ها غمناک هستند.
بعضی فیلم‌ها خانوادگی هستند.
بعضی فیلم‌ها جنگی هستند.
بعضی فیلم‌ها رزمی هستند.
بعضی فیلم‌ها قدیمی هستند.
بعضی فیلم‌ها جدید هستند.
بعضی فیلم‌ها انیمیشن هستند.
بعضی فیلم‌ها واقعی هستند.
بعضی فیلم‌ها تخیلی هستند.
بعضی فیلم‌ها مبتذل هستند.
بعضی فیلم‌ها مستهجن هستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید