فصل‌ها

 

فصل‌ها
فصل‌ها
هر ماه چهار هفته است.
هر سال دوازده ماه است.
در ایران هر سال چهار فصل دارد.
بهار،‌ تابستان،‌ پاییز،‌ زمستان،‌.
بهار اولین فصل سال است.
تابستان دومین فصل سال است.
پاییز سومین  فصل سال است.
زمستان چهارمین فصل سال است.
ایران کشور چهار فصل است.
بَعضی استان های ایران فقط دو فصل دارند.
بَعضی استان های در طول سال همیشه چهار فصل را دارند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید