فساد

فساد

فساد
فساد انواع مختلفی دارد.
فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اخلاقی مهمترین نوع های فساد هستند.
پارتی بازی، خویشاوندگماری، اختلاس، کودن گماری و رشوه از انواع فساد اقتصادی هستند.
فساد سیاسی نتیجه فساد اقتصادی است.
فساد اقتصادی در هر کشوری باعث افزایش تورم، فقر، بی عدالتی، بیکاری، اعتیاد، کاهش امنیت و اختلاف طبقاتی می شود.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید