عمو

عمو
عمو
پدر من چهار برادر و دو خواهر دارد.
برادرهای پدر من آرش، آریو، آریا و آرمین هَستند.
من چهار عمو دارم.
اسم عموهای من آرش، آریو، آریا و آرمین است.
عمو آرش، عموی بزرگ من است.
او یک دختر و دو پسر دارد.
عمو آرش معلم است.
عمو آریو دو دختر و دو پسر دارد.
عمو آریو کارمند است.
عمو آریا سه دختر دارد.
عمو آریا پزشک است.
عمو آرمین کوچکترین عموی من است.
عمو آرمین مجرد است.
عمو آرمین متاهل نیست.
عمو آرمین ازدواج نکرده.
عمو آرمین فرزندی ندارد.
عمو آرمین بیکار است.

دوست من عمو ندارد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید