عمه

عمه
عمه
پدر من چهار برادر و دو خواهر دارد.
خواهر پدر من عمه من است.
من دو تا عمه دارم.
عمه مریم
عمه مهناز
عمه مریم 54 سال است.
عمه مهناز 50 سال است.
سن عمه مریم 54 سال است.
سن عمه مهناز 50 سال است.
من چهار تا پسر‌عمه دارم.
پسرعمه‌های متاهل هَستند.
آن‌ها ازدواج کرده‌اند.
من سه تا دخترعمه دارم.
آن‌ها مجرد هَستند.
دخترعمه‌های من ازدواج نکرده‌اند.
عمه های من خانه دار هَستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید