سرما

سرما
سرما

تابستان هوا گرم است.
زمستان هوا سرد است.
تحمل سرما برای انسان راحت تر از تحمل گرماست.
در هوای سرد باید لباس گرم بپوشیم.
در هوای سرد باید پنجره ها را ببندیم.
ما در هوای سرد شوفاز روشن می کنیم.
خاله من در هوای سرد بخاری روشن می کنند.
دوست من در بندرعباس زندگی می کنند.
بندرعباس در زمستان هم گرم است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید