زندگی

 

زندگی
زندگی
انسان سه نیاز اساسی دارد.
آب، غذا، پوشاک.
بدون آب انسان مدت زیادی زنده نمی ماند.
بدون غذا انسان مدت زیادی زنده نمی ماند.
پوشاک از بدن انسان محافظت می‌کند.
بعضی ها نظر دیگری دارند و نیاز های اساسی انسان را بیشتر می دانند.
امنیت و احساس امنیت نیز یکی از نیازهای مهم انسان است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید