زندان

زندان

زندان
محکومیت خیلی از جرایم زندان است.
خیلی از مجرمین به زندان محکوم می شوند.
خیلی از افراد خلافکار به زندان می افتند.
همه افرادی که در زندان هستند خلافکار نیستند.
بعضی ها به خاطر یک اشتباه غیرعمد به زندان می افتند.
زندان جای خوبی نیست.
وقتی یک فرد محکوم به زندان می افتد نه تنها خودش بلکه همه اعضای خانواده اش هم زجر می کشند.
زندان یک محکومیت غیر عادلانه است.
باید در آینده روش های تنبیهی جدیدی ارائه کرد که فقط خود فرد خلافکار تنبیه شود.
هزینه زیادی برای نگهداری زندانیان در زندان و پرداخت حقوق زندانبانان به دولت ها تحمیل می گردد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید