زمین

زمین
زمین
زمین مادر همه چیز است.
هر چیزی که شما می بینید، بو می کنید، لمس می کنید، حس می کنید یا میخورید از زمین است.
همه مواد طبیعی و مصنوعی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از زمین تهیه می شوند.
فلزات، نفت، سوخت، میوه ها، لوازم الکترونیک، میوه ها، گل ها و هر آنچه که بتوان تصور کرد از زمین هستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید