روزهای هفته

روزهای هفته

تاریخ 2
هر هفته هفت روز دارد.
شنبه،‌ یکشنبه،‌ دوشنبه،‌ سه‌شنبه،‌ چهارشنبه،‌ پنج‌شنبه و جمعه اسامی هفت روز هفته هستند.

شنبه اولین روز هفته هست.
یکشنبه دومین روز هفته هست.
دوشنبه سومین روز هفته هست.
سه‌شنبه چهارمین روز هفته هست.
چهارشنبه پنجمین روز هفته هست.
پنج‌شنبه ششمین روز هفته هست.
جمعه هفتمین روز هفته هست.
جمعه آخرین روز هفته است اما شنبه اولین روز هفته هست.
روزها می شوند هفته،‌ هفته‌ها می‌شوند ماه،‌ ماه‌ها می‌شوند سال و سال ها می شوند قرن.
هر هفته هفت روز است.
هر قرن 100 سال است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید