روزنامه

روزنامه

روزنامه
روزنامه هر روز چاپ می شود.
هفته نامه هر هفته چاپ می شود.
ماهنامه هر ماه چاپ می شود.
فصل نامه هر سه ماه یک بار چاپ می شود.
من هر روز روزنامه می خوانم.
من آگهی های های روزنامه را هم می خوانم.
من صفحه استخدام آگهی روزنامه را می خوانم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید