رفت و آمد

رفت و آمد

رفت و آمد
من با تاکسی به دانشگاه می روم.
من با مترو به مدرسه می روم
من با هواپیما به مسافرت می روم.
من با قطار به مسافرت می روم.
من با اتوبوس به پارک می روم.
من با تاکسی به خانه بر می گردم.
من با مترو به خانه بر می گردم.
من با هواپیما به خانه بر می گردم.
من با قطار به خانه بر می گردم.
من با اتوبوس به خانه بر می گردم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید