دوغ

دوغ
دوغ
دوغ یک نوشیدنی خوشمزه است.
رنگ دوغ سفید است.
دوغ از ماست و آب و نمک و نعنای خشک درست می شود.
دوغ ترش است.
دوغ ترش خوشمزه است.
دوغ خنک است.
دوغ خنک و ترش خوشمزه است.
دوغ با کباب می چسبد.
دوغ یک نوشیدنی بسیار قدیمی است.
دوغ خواب آور است.
دوغ آرامش بخش است.
دوغ نوشیدنی سالمی است

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید