دوربین

دوربین
دوربین
با دوربین عکاسی می توان عکس گرفت.
با دوربین فیلمبرداری می توان فیلم گرفت.
با دوربین شکاری می شود فاصله دور را تماشا کرد.
سربازان از دوربین استفاده می کنند.
عکاسان از دوربین عکاسی استفاده می کنند.
فیلمبرداران از دوربین فیلمبرداری استفاده می کنند.
عکس و فیلم خاطرات ما را ضبط می کنند.
با دوربین فیلمبرداری می توان فیلم ساخت.
دوربین ها دو نوع هستند، آنالوگ و دیجیتال.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید