دریا

دریا
دریا
در دنیا دریاهای زیادی وجود دارد.
بر روی کره زمین آب از خاک بیشتر است.
در دریا حیوانات زیادی وجود دارد.
خیلی از حیوانات دریا ناشناخته هستند.
خیلی از حیوانات خشکی هم ناشناخته هستند.
در دریا ماهی های زیادی زندگی می کنند.
ماهی سفید
ماهی کپور
ماهی شیر
ماهی شوریده
ماهی حلوا
ماهی سنگسر
ماهی های خوشمزه و معروف دریا هستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید