درخت

 

درخت

درخت
درخت سبز
درخت زرد
درخت خشک
برگ
برگ سبز
برگ زرد
تنه
شاخه
ریشه
درخت بلند
درخت کوتاه
درخت میوه
درخت سیب
درخت هلو
درخت آلو
درخت آلبالو
درخت گیلاس
درخت پرتقال
درخت بِه

درخت

درخت

درخت زرد

درخت زرد

درخت خشک

درخت خشک

برگ

برگ

برگ سبز

برگ سبز

برگ زرد

برگ زرد

تنه

تنه

شاخه

شاخه

درخت بلند

درخت بلند

درخت کوتاه

درخت کوتاه

درخت میوه

درخت میوه

درخت سیب

درخت سیب

درخت هلو

درخت هلو

درخت آلو

درخت آلو

درخت آلبالو

درخت آلبالو

درخت گیلاس

درخت گیلاس

درخت پرتقال

درخت پرتقال

درخت بِه

درخت بِه

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید