درخت

درخت

درخت
درختان انواع و اقسام مختلفی دارند.
بعضی درخت ها میوه می دهند.
بعضی درخت ها میوه نمی دهند.
بعضی درخت ها همیشه سبز هستند.
بعضی درخت ها در فصل خزان خشک می شوند.
درخت به آب، نور، خاک، کود و نگهداری نیاز دارند.
به تعداد زیادی درخت جنگل می گویند.
درخت ها فواید زیادی دارند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید