دبستان

مدرسه
دبستان
بچه ها در سن هفت سالگی به مدرسه می روند.
آن ها در هفت سالگی به دبستان می روند.
اول مهر اولین روز مدرسه است.
در دبستان دانش آموزان درس های علوم، دینی، ریاضی، ورزش، دیکته و فارسی را می خوانند.
در دبستان به کسی نمره عددی داده نمی شود و در کارنامه به آنها یک کیفیت عالی، متوسط و یا ضعیف داده می شود.
با شروع مدارس خیابان ها شلوغ تر می شوند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید