خانواده

خانواده

خانواده
من یک خانواده دارم.
من یک خانواده پنج نفره دارم.

من یک برادر دارم.
من یک خواهر دارم.
من پدر دارم.
من مادر دارم.
من دو مادر‌بزرگ دارم.
من یک پدر بزرگ دارم.
برادر من 24 سالش است.
سن خواهر من 22 است.
برادر من نامزد دارد.
اسم برادر من سامان است.
اسم خواهر من سوسن است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید