حَشرات

حَشرات
عَنکبوت یک حَشره است.
عَنکبوت تار می‌تند.
حَشرات در تار عَنکبوت به دام می‌افتند.

زنبور یک حَشره است.
زنبور عَسل یک حَشره خیلی مُفید است.
زنبور عسل از شهد گل‌ها عَسل تولید می‌کند.

سوسک‌های حَمام حَشرات تمیزی نیستند.
سوسک‌های حمام حَشرات کثیفی هَستند.

بَعضی حَشرات مفید هَستند.
بَعضی حَشرات آفت هَستند.
حَشره کش‌ها سمی هَستند.
بَعضی از پرندگان از حَشرات تغذیه می کنند.

حَشرات تقریبا در همه دنیا وجود دارند.
حدود یک میلیون گونه مختلف حَشره در جهان وجود دارد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید