حَشرات

حَشرات
حَشرات
سوسک، مورچه، عنکبوت، مگس، پشه و زنبور حشراتی هستند که در بیشتر خانه ها وجود دارند.
سوسک حیوان کثیفی است.
سوسک در جاهای مرطوب و تاریک زندگی می کند.
سوسک ها در زیر کابینت و یا در فاضلاب ها و حمام و دستشویی زندگی می کنند.
زنبورها خطرناک هستند.
زنبور نیش می زند.
عنکبوت تار می تند و مگس و پشه را شکار می کند.
بیشتر عنکبوت ها بی آزارند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید