جهت ها

جهت ها
جهت ها
شمال، جنوب، شرق، غرب چهار جهت اصلی هستند.
شمال شرق، جنوب غرب، شمال غرب، جنوب شرق، چهار جهت فرعی هستند.
در قدیم از قطب نما و ستاره ها برای پیدا کردن جهت ها استفاده می کردند.
امروز از نقشه و موقعیت یاب برای پیدا کردن جهت ها استفاده می کنند.
با دانستن جهت‌های جغرافیایی می‌توان به مکان مورد نظر رسید.
بدون داشتن جهت صحیح ممکن است در کوه، بیابان، جنگل، دریا و یا کویر گم شویم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید